Bra att veta

Bra att veta

Bra att veta

AkkaFRAKT har huvudkontor i Malmö och platskontor i Åhus. Vi är en ekonomisk förening som ägs av ca 140 åkerier. Vår mångåriga framgång bygger på långsiktighet, starkt ägarengagemang och chaufförer med servicekänsla.

AkkaFRAKT är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001, miljöcertifierat enligt ISO 14001 och arbetar med trafiksäkerhet efter ISO 39001.

Omsättning: ca 800 MSEK 
Fordon: ca 500
Kontor: Malmö (HK), Åhus
VD: Carl-Henrik Söderström

Verksamhetspolicy
AkkaFRAKTs verksamhetspolicy beskriver de principer och värderingar som ligger till grund för hur vi bedriver vår verksamhet. Vi har en sund utveckling av våra affärer och relationer med kunder och omvärld. För att uppnå detta arbetar vi utifrån gällande lagar och andra krav, samtidigt som vi ständigt förbättrar vårt sätt att arbeta.

  • Miljöhänsyn är en del i våra beslutsprocesser och vi arbetar aktivt med att finna nya lösningar för AkkaFRAKT och våra kunder
  • Vi hushåller med råvaror och energi samt verkar för att minska miljöpåverkan på luft, mark och vatten
  • Vi är föredömen i trafiken och medverkar till att förbättra trafiksäkerheten
  • Med vårt aktiva deltagande och arbete med trafiksäkerhet bidrar vi på olika sätt till utveckling inom branschen
  • Våra arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare som känner delaktighet och ansvar
  • Vi tar ansvar för vår arbetsmiljö och trivsel samt skapar förutsättningar för inflytande och utveckling

Vi agerar etiskt och konkurrerar på sunda villkor. Vårt nuvarande arbete, såväl som våra förebyggande insatser, styrs av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och motiverat av hänsyn till skydd av människor, miljö och trafiksäkerhet.

Med Vi menas företagets anställda, delägare, delägares anställda och kontrakterade transportörer.