Kvalitet och miljö

I en värld med ständig tillväxt, ökande prispress och resursutnyttjande har vi som lokal marknadsledare inom logistiksektorn ett mycket stort ansvar när det gäller vårt hållbarhetsarbete. 

AkkaFRAKT arbetar målmedvetet och konsekvent för att på alla nivåer hålla en hög kompetens och genom hållbara transporter minska vår verksamhets miljöpåverkan. 

Systematisk miljö- och kvalitetsuppföljning
Vårt affärssystem utvecklas ständigt med fokus på att ge möjlighet till stöd och uppföljning av kvalitets- och miljökritiska fakta. Löpande utbildningar genomförs med alla i koncernen.

AkkaDEMIN — vår egen skola för höjd kompetens
AkkaFRAKT arbetar strukturerat med utbildning av delägare, chaufförer och tjänstemän. Sedan början av 2000-talet har det skett under namnet AkkaDEMIN och kompetenshöjningen säkrar att AkkaFRAKT har chaufförer med uppdaterad kompetens. 

Vårt miljöarbete
För att minska vårt miljöavtryck har vi ett nära samarbete med våra drivmedelsleverantörer för att tillsammans finna lösningar på hur vi kan öka användningen av fossilfria dieselalternativ samt jobbar aktivt med att förnya vår fordonsflotta till fordon med senaste miljöteknik. 

För att höja miljömedvetenheten i alla leden jobbar vi även mot att utveckla vårt miljöanpassade kunderbjudande där vi låter våra kunder vara delaktiga och själv ta ställning till vilken CO2 -reduktion de vill uppnå. 

Självklart är vi även en del av Fair Transport 2.0 - ett initiativ från Sveriges Åkeriföretag för åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden.

Certifierade transporter
AkkaFRAKTs ledningssystem för kvalitet- och miljö är sedan många år tillbaka certifierat enligt ISO 9001 och ISO14001. Våra certifikat utgör bevis på att vårt miljö- och kvalitetsarbete håller måttet samt bekräftar att vi har ett strukturerat sätt att arbeta på. Certifiering enligt ISO innebär även att vi åtagit oss att ständigt förbättra våra processer och utveckla vår verksamhet i syfte att möta våra kunders behov och krav samt uppfylla och helst överträffa deras förväntningar. 

Vi vill ha en sund utveckling av våra affärer där vi skapar värde för våra kunder, ägare och andra intressenter. Vi vill vara en god och pålitlig affärspartner. Miljöhänsyn är en del i våra beslutsprocesser och vi arbetar aktivt med att finna nya lösningar för såväl AkkaFRAKT som våra kunder. Vi hushåller med råvaror och energi samt verkar för att minska negativ miljöpåverkan. Vi agerar etiskt och konkurrerar på sunda villkor. Genom engagerade delägare och medarbetare skapas förutsättningar att leverera med högsta kvalitet.

ISO 9001 certifikat

ISO 14001 certifikat

Hållbarhetsredovisning 2019

Verksamhetspolicy

Code of Conduct - Uppförandekod