Nyheter

Aktivt miljöarbete


Publicerad 160519 Vill du veta mer? info@akkafrakt.se


Som ett ISO 14001-certifierat företag arbetar vi ständigt mot att minska miljöbelastningen våra tjänster medför.

Klimatsmarta logistiklösningar som att samlasta gods från flera kunder bidrar till betydlig minskning av bränsleförbrukning. Genom att minska antalet transportstopp vid leveranser och avhämtningar av gods effektiviserar vi godsflödet, vilket gynnar miljö och är mer tidseffektivt.
Några exempel på vårt miljöarbete:

•    Våra dieseldrivna fordon tankas med diesel med förnybara komponenter som FAME och HVO vilket bidrar till betydlig minskning av koldioxidutsläpp.
•    Vi arbetar mot att minska utsläpp av bland annat kväveoxider och partiklar genom att utföra uppdrag med fordon som tillhör höga Euroklasser. Drygt 70 procent av våra fordon är minst Euro V-klassade och vi strävar efter att förbättra detta resultat.
•    Vi har fungerande rutiner för planering av lämplig färdväg och effektiv transportplanering för att minimera tomkörningar.
•    Våra effektiva metoder för planering av leveranser bidrar till att maximalt utnyttja fordonens kapacitet och dess fyllnadsgrad
•    Vi arbetar ständigt mot att upprätthålla hög kompetens och miljömedvetenhet bland våra chaufförer och utbildar våra chaufförer i sparsamt körsätt.