Nyheter

Hållbarhetsredovisning 2017


Publicerad 180613 Vill du veta mer? info@akkafrakt.se


Detta är AkkaFRAKT i Skåne ek för:s första hållbarhetsredovisning och avser räkenskapsåret 2017. Denna hållbarhetsrapport omfattar AkkaFRAKT i Skåne Ek För och dess dotterföretag. Hållbarhetsredovisningen är upprättad i enlighet med kraven i ÅRL 6 kap.     

Syftet är att beskriva för våra intressenter hur vi arbetar med hållbar utveckling och hur vår ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan ser ut. 

För mer information om vårt hållbarhetsarbete kontakta Miljö & Kvalitetssamordnare Joanna Hayder på joanna.hayder@akkafrakt.se.

Hållbarhetsredovisning 2017